متخصصین - کلینیک آوان

متخصصین

دکتر مهدی محمدی
دکتری تخصصی روانشناسی
محل فعالیت : تهران - پاسداران
آقای امیر حسین تبریزی
کارشناس ارشد کودکان استثنایی
محل فعالیت : تهران - پاسداران
خانم مریم مرادحاصلی
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
محل فعالیت : تهران - پاسداران
دکتر سهیلا طالبی نجف آبادی
دکتری تخصصی روانشناسی
محل فعالیت : تهران - پاسداران
خانم پریناز شکاری
کاندیدای دکتری تخصصی روانشناسی
محل فعالیت : تهران - پاسداران
آقای بهروز جوهری
کارشناس ارشد مشاوره
محل فعالیت : تهران - پاسداران
خانم سمیرا اقلیماپور
کاندیدای دکتری تخصصی روانشناسی
محل فعالیت : تهران - پاسداران
خانم صدف اقلیماپور
کاندیدای دکتری تخصصی روانشناسی
محل فعالیت : تهران - پاسداران
خانم الهام پیغمبری
کارشناس ارشد روانشناسی
محل فعالیت : تهران - پاسداران
دکتر فهیمه برخورداری
دکتری تخصصی روانشناسی
محل فعالیت : تهران - پاسداران

جستجو پیشرفته

انتخاب تخصص

انتخاب شهر فعالیت