ازدواج و خانواده - کلینیک روانشناسی آوان | مرکز روانشناسی پاسداران

ازدواج و خانواده

خستگی جنسی

16 عامل اصلی خستگی جنسی

کلینیک روانشناسی و مددکاری آوان – آیا تک همسری مترادف است با خستگی جنسی؟ اجماع صاحب نظران پاسخی در این خصوص ارائه می دهند: بستگی دارد. این به کیفیت رابطه، به عوامل فردی، به نیت

ادامه مطلب
ثبت نام گروه درمانی اضطراب اجتماعیاطلاعات بیشتر