تفکر - کلینیک روانشناسی آوان | مرکز روانشناسی پاسداران

تفکر

سعادت فکر نکردن

سعادت فکر نکردن

چرا باید کمتر فکر کنیم و چرا فرهنگ ما باید کمتر به فکر کردن اهمیت دهد. اعتقاد بر این است که از بسیاری جهات، اگر کمتر فکر کنیم بهتر است.

ادامه مطلب