نظریه پلی واگال - کلینیک آوان

نظریه پلی واگال

افسردگی اختلال یا بیماری نیست

افسردگی اختلال یا بیماری نیست

گروه ترجمه کلینیک آوان – ما افسردگی را اشتباه گرفته ایم ، افسردگی در حال تلاش برای نجات ما است. نظریه های جدید، افسردگی را بخشی از استراتژی زنده ماندن بیولوژیکی می دانند. برای نسل

ادامه مطلب