موفقیت - کلینیک روانشناسی آوان | مرکز روانشناسی پاسداران

موفقیت

شکست سخت است و یادگیری از آن سخت تر

شکست سخت است و یادگیری از آن سخت تر

ما تمایل داریم شکست های خود را انکار کنیم یا نادیده بگیریم تا اینکه از آنها درس بگیریم. در ادامه این مطلب خواهید دانست که چرا یادگیری از شکست برای اغلب افراد می تواند سخت باشد و چگونه می توان یادگیری از شکست را تسهیل کرد.

ادامه مطلب